image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Školní řád MŠ

Školní řád MŠ 

1. Práva dětí

děti mají právo:

- na vzdělání podle schválených dokumentů pro vzdělávání dle školního vzdělávacího programu,

- na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,

- jedná-li se o děti handicapované, mají právo na speciální péči v rámci možností školy,

- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,

- na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,

- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,

- na svobodu ve výběru kamarádů,

- na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,

- na to, aby byl respektován jejich soukromý život a život jejich rodiny,

- na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku,

- na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj,

- jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc učitele či jinou osobu.

2. Povinnosti dětí

děti mají povinnost:

- dodržovat pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny,

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

- vyjadřují-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,

- nepoškozovat majetek školy.

3. Práva zákonných zástupců dětí

Zákonní zástupci dětí mají právo:

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,

- na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.

4. Povinnosti zákonných zástupců dětí

Zákonní zástupci dětí mají povinnost:

- zajistit, aby dítě docházelo do MŠ v souladu s bodem 6. tohoto školního řádu,

- na vyzvání ředitele školy nebo pedagogického pracovníka se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

- zajistit účast dítěte na povinném předškolním vzdělávání,

- zajistit účast dítěte na ověřování očekávaných výstupů dle stanoveného časového harmonogramu

- písemně včas omlouvat nepřítomnost dítěte, které se účastní povinného předškolního vzdělávání.

5. Vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a zákonným zástupcům dětí pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, tohoto školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

Všichni zaměstnanci školy budou děti chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházely do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence.  Budou děti chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…), jsou důvěrné.

6. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Provoz: pondělí až pátek od 6.30 do 16.00 hodin

Mateřská škola má jednu třídu s celodenní péčí v Kraslicích a jednu třídu v Jindřichovicích.

 

ZÁPIS A PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do MŠ pro následující školní rok se vyhlašuje v období od 2. do 16. května. Rodiče předloží ve stanoveném termínu závaznou přihlášku. Při nástupu dítěte do MŠ rodiče přinesou: vyplněný evidenční list dítěte i přihlášku potvrzenou dětským lékařem, nesmí chybět potvrzení o pravidelném očkování.

Rozhodnutí o přijetí dítěte obdrží rodič písemně od ředitele školy.

 

DOCHÁZKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zákonný zástupce může dítě přivést a předat učitelce MŠ v době od 6.30 do 8.00 hodin. Předání dítěte učitelce musí proběhnout osobně.

Povinné předškolní vzdělávání je organizováno od 8,00 do 12,00 hodin. Účast dětí v povinném předškolním vzdělávání je v tomto čase povinná a případnou neúčast zákonný zástupce omluví písemně.

Onemocní-li dítě nebo z jakéhokoliv důvodu do MŠ nedochází, musejí rodiče informovat učitelku MŠ. Ředitel školy může ukončit docházku do MŠ za předpokladu, že se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělání po dobu delší dva týdny, nebo zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ, nebo ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař.

V prvním týdnu měsíce prosince se uskuteční ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů u dětí. Učitel se zákonnými zástupci dítěte dohodnou alespoň týden předem časový rozvrh tohoto ověřování. Zákonní zástupci jsou povinni tento časový rozvrh dodržet. Pokud dítě onemocní, nebo se ze závažných důvodů nemůže ověřování zúčastnit, dohodnou zákonní zástupci náhradní termín ověřování tak aby se ověřování očekávaných výstupů uskutečnilo nejpozději v třetím prosincovém týdnu. Ověřování očekávaných výstupů je zaměřeno především na témata: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět. Ověřování očekávaných výstupů je prováděno především v době stanovené pro povinné předškolní vzdělávání. Zákonní zástupci mohou s učitelem MŠ dohodnout i jiný vhodný čas v době provozu mateřské školy.

Zákonný zástupce může pověřit předáváním i vyzvednutím dítěte i jinou osobou, musí to však učinit prokazatelným způsobem (písemně s podpisem) a po projednání s učitelkou.

Zákonný zástupce je povinen nepřítomnost dítěte řádně omluvit.

Zákonný zástupce je povinen oznámit učitelce jakékoliv změny v osobních datech dítěte (bydliště, změna telefonu, změna zdravotní pojišťovny), včetně závažných změn v rodině.

Zákonný zástupce v souladu s tímto řádem vybaví své dítě přezůvkami, pyžamem, náhradním oblečením, potřebami na čištění zubů, 1x balením papírových kapesníků a hrnečkem.

Oděv a obuv odkládají děti v šatně, místo mají označené svou značkou. Po ukončení pobytu v MŠ jsou děti předávány zákonným zástupcům nebo jiné osobě na základě písemného sdělení zástupcem pověřené.

Onemocní-li dítě v MŠ v průběhu dne, uvědomí o tom učitelka zákonného zástupce telefonicky a ten je povinen dítě co nejrychleji převzít.

Při poranění dítěte učitelka zajistí lékařskou péči a je povinná o úrazu informovat zákonného zástupce.

O úrazu dítěte musí být sepsán záznam o úrazu.

Zákonný zástupce je povinen hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině.

 

STRAVOVÁNÍ

Zařízení školního stravování (školní kuchyně) je součástí mateřské školy. Za přípravu jídel odpovídá kuchařka školní kuchyně. Jídla jsou podávána takto: ranní svačina 8.30 – 9.00, oběd 11.30 – 12.00, odpolední svačina 14.30 – 15.00 hodin. Systém podávání jídla je zčásti samoobslužný. Jídlo a nádobí kuchařka připraví na pojízdný stolek, který je v době jídel ve třídě. Starší děti pomáhají připravit vše potřebné ke stolečkům. Pouze polévka je nalévána učitelkou přímo na stole. U svačinek se děti obsluhují samy, zvolí si velikost porce a označí nápoj, který nalévá učitelka. Pitný režim: od rána mají děti možnost pít z vlastních hrnečků a dle libosti si nápoj nalévat. Nápoje (ovocný čaj, šťáva, čistá voda, vitamínové nápoje) se pravidelně střídají. Další pití mají vždy s jídlem.

                                      

SPÁNEK

Spánek v klidu je zařazen po obědě. Děti, které neusnou, mohou vykonávat pod dohledem učitelky náhradní klidovou činnost.

 

POUŽÍVÁNÍ WC

WC používají děti v průběhu dne, dle vlastní potřeby. Malé děti používají malý záchod s dopomocí učitelky. Po použití WC si vždy myjí ruce.

 

LŮŽKOVINY, NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM

Lůžkoviny jsou ukládány ve skladových prostorech a o čistotu a praní se stará provozní pracovník. Výměna prádla je zajišťována dle platných hygienických norem.

 

POHYBOVÉ AKTIVITY

K pohybovým aktivitám je využívaná tělocvična i část třídy, kde je koberec. V tělocvičně se provádí cvičení na nářadí i cvičení s náčiním, kolektivní hry i hudebně pohybové hry. Děti mohou vykonávat předplavecký výcvik ve školním bazénu. Denně je zařazen pobyt venku. Během dne se podle potřeby provádí větrání třídy a ložnice.

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI

O plánech a provozu jsou zákonní zástupci informováni na třídních schůzkách a informačních nástěnkách. Mají-li zájem, mohou se aktivně účastnit příprav. Podle potřeby se kdykoliv mohou s učitelkou domluvit na konzultaci. Zákonní zástupci mohou se svým dítětem pobýt ve školce a účastnit se tak aktivně výchovného procesu. Při vstupu do MŠ má dítě právo na individuální přizpůsobený adaptační režim, zákonní zástupci se mohou s učitelkou dohodnout na nejvhodnějším postupu.

7. Bezpečnost žáků

Děti se přezouvají, dbají na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.

Děti se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

Děti chodí slušně a čistě oblečené a upravené.

Dětem je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.

Při přecházení dětí na místa vzdělávání či jiných akcí mimo budovu školy se děti řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel děti zvlášť poučí o bezpečnosti.

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Děti šetrně zachází se svěřenými pomůckami a se školním majetkem.

Před odchodem ze třídy každé dítě uklidí své pracovní místo a jeho okolí.

 

Tento školní řád byl vydán dne 31. 8. 2019

školní řád byl aktualizován ke dni 2.1.2020                              Mgr. Zdeněk Pečenka - ředitel školy