image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Iva Sokolová

Výchovná poradkyně pro žáky 1. stupně ZŠ

E-mail sokolova@skolakraslice.cz

Telefon: +420 607 182 036

Konzultační hodiny

- dle domluvy

 

Mgr. Zdena Petrová

Výchovná poradkyně pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ

E-mail petrova@skolakraslice.cz

Telefon: +420 607 186 423

Konzultační hodiny

Dle domluvy

Pondělí 14:00 - 15:00 hodin

Čtvrtek  14:00 - 15:00 hodin

Pátek    14:00 - 15:00 hodin

Dle domluvy je možno konzultovat i v jiných termínech.

Místo konzultací - kabinet výchovného poradce, přízemí v pavilonu 2. stupně ZŠ

 E-mail petrova@skolakraslice.cz

Telefon: +420 607 186 423

 

Mgr. Petra Vaněk, MBA

Školní speciální pedagog pro žáky 2. stupně ZŠ a logopedický asistent

Konzultační hodiny

Středa a Pátek 15:00 - 17:00 hodin

Dále dle potřeby, v individuálně dohodnutých termínech.

Místo konzultací - učebna č. 201 ( Školní poradenské pracoviště), přízemí v pavilonu 2. stupně ZŠ

E-mail: vanek@skolakraslice.cz

Telefon: +420 775 906 139

_______________________________________________________________________________________________

Informace o výchovném poradenství

Poradenské služby ve škole jsou koordinovány se službami poradenských zařízení v regionu. Jsou
založené na snaze vytvořit vnitřní systém komunikace ve škole, na kterém se podílí ředitel školy,
výchovný poradce, metodik primární prevence, kariérový poradce a ostatní učitelé, s akcentem na
práci třídních učitelů. Podle obsahu poskytování poradenských služeb a informační a metodické
podpory učitelům, žákům a rodičům rozlišujeme tyto oblasti činnosti:

 1. Poradenskou činnost:                                                              
  a) prevence školní neúspěšnosti,
  b) vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a
  příprava návrhů na další péči o tyto žáky,
  c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu při vhodné volbě
  vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,
  d) poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním
  vzdělávacím potřebám,
  e) zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky SVP (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro
  žáky s SVP,
  f) odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se SVP, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a
  žáků se sociálním znevýhodněním, koordinace poskytování poradenských služeb žákům školou, a
  školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků,
  g) péče o vzdělání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
  h) průběžná a dlouhotrvající péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
  i) metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a
  dovedností do vzdělávací činnosti školy.
 2. Metodické a informační činnosti:
  a) zprostředkování nových metod diagnostiky a intervence,
  b) metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků,
  integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.,
  c) předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními
  vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy,
  d) poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům,
  e) shromažďování odborných doporučení a informací o žácích v poradenské péči dalších
  poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,
  f) vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce,
  navržených a realizovaných opatření.
 3. Specializovanou metodologickou činnost v oblasti pedagogiky a psychologie:
  a) Odborná pomoc žákům při vyhledávání vhodných stylů učení,
  b) odborná intervence u žáků se specifickými poruchami učení a chování,
  c) řešení problémových situací,
  d) vyhledávání mimořádně nadaných žáků – participace na úpravách jejich učiva,
  e) odhalování šikany, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí a jiných negativních jevů ve škole.

Autor článku: Mgr. Zdena Petrová