image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Mimořádné opatření od 18.9.2020

Mimořádné opatření od 18.9.2020Datum konání:
18.9.2020

Upozorňujeme na nové opatření ministra zdravotnictví ČR, které budeme nuceni dodržovat od pondělí 21.9.2020. Žádáme všechny rodiče, aby vybavili své děti pro pobyt ve škole ochrannými prostředky dýchacích cest (rouškami).
Žádost pro rodiče a zákonné zástupce žáků:
Upřednostňujte, prosím, elektronickou komunikaci s učiteli (e-mail, teams a systém bakaláři)
Pokud je nutná návštěva přímo ve škole, použijte také ochranné prostředky dýchacích cest a dezinfekci u vchodu školy.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
1 Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání
šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol
podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje
pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),
b) v prostředcích veřejné dopravy.

Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské
skupině.

t) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů
včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,

x) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
y) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných
bazénů a saun.

Odůvodnění:
Zavádí se povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb.
Obdobně se zavádí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest v prostředcích
veřejné dopravy. Z tohoto pravidla se stanoví výjimky.
Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu
a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové
zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí
(ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC).
V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním
systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou,
např. N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška). Účinnost tohoto opatření
na úrovni jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií
o používání zdravotnických nebo nezdravotnických roušek. Správně nošená rouška (tj. rouška
zakrývající nos a ústa) je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních sekretů
(tj. kontrola zdroje nákazy), ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním COVID-19.
Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů
vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání.
Kapičky větší než 10 pm (velké kapky) jsou často generovány kašlem nebo kýcháním, ale
i křičením, smíchem či běžnou mluvou, a dochází k jejich uvolňování někdy velkou rychlostí
(50 m/s při kýchání, 10m/s při kašli). Díky svým rozměrům a velké rychlosti se tyto velké kapky
dostávají na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky mohou bez bariéry doletět
až do vzdálenosti více jak 2 metry (kašel) a více jak 6 metrů (kýchání). Samotné dodržování
dvoumetrové distanční vzdálenosti nemusí zabránit přenosu těchto velkých kapek, které
mohou obsahovat virus. Doma vyrobené roušky a chirurgické roušky však mohou šíření těchto
velkých kapek zabránit.
Ochrana použitím roušky může ovlivňovat pravděpodobnost míry přenosu viru v komunitě
podobně jako dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob a omezení volného
pohybu osob na veřejnosti. V případě kombinace těchto přístupů, omezení shlukování se osob
a nošení obličejových roušek může zdvojnásobit účinek opatření a vést k oploštění křivky
pozitivních případů onemocnění COVID-19 v populaci.
Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná
intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických
ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.
Zkušenosti z praxe ukázaly, že země podporující nošení roušek a respirátorů měly nižší
úmrtnost na koronavirovou infekci. Zavedení roušek do praxe rovněž vedlo ke zpomalení
denního nárůstu nových případů oproti období před rouškami.
Ochranný efekt poskytovaný rouškami se prokázal i u publikovaných kazuistik v rámci
leteckého transportu a u typu provozoven poskytujících služby na malou vzdálenost, kde i přes
blízký kontakt a delší dobu expozice nedošlo k nákaze 25 spolucestujících, ani 140
Str. 3 z 4
exponovaných zákazníků díky tomu, že všechny kontakty i samotní nakažení měli používali
roušku.
Popsaný byl přenos nákazy nového koronaviru v uzavřených klimatizovaných veřejných
prostorách, kdy jejich vzdálenost ani směr šíření viru neodpovídali přímému přenosu
kapénkami a předpokládal se vzdušný přenos vzduchotechnikou. Vnitřní klimatizované
prostory včetně veřejné dopravy lze považovat za rizikovější, stejně jako nedostatečně větrané
neklimatizované prostory. Ukazuje se, že vliv na šíření viru nového koronaviru může mít i směr
proudění vzduchu, údržba, resp. stav vzduchotechniky, a přítomnost či absence HEPA filtrů.
V rámci epidemických výskytů v některých vnitřních prostorách s klimatizací dosáhlo
reprodukční číslo nákazy SARS-CoV-2 až hodnoty 11. Systematické přehledy přitom ukázaly
redukci reprodukčního čísla používáním obličejových masek (roušek) v intervalu 6 až 80 %,
včetně beta-koronavirů jako původců onemocnění SARS, MERS a COVID-19.
S nástupem dětí do škol a většího počtu dětí do předškolních zařízení dochází každoročně
na podzim a v zimě ke zvýšené incidenci respiračních nákaz s podobnou symptomatologií jako
v případě nového koronaviru SARS-CoV-2. Z hlediska ochrany nastavených systému
a prevence koinfekcí i superinfekcí je žádoucí snížit jejich vliv na zvýšenou morbiditu populace
co nejvíce. Vzhledem k podobnému způsobu šíření sezónních virových nákaz se zde rovněž
uplatní ochranný efekt roušek, resp. jiných forem ochrany nosu a úst jako přidaná hodnota
k protekci vůči koronavirům.
Vzhledem k uvedenému a další studiím i praktickým zkušenostem je z hlediska přenosu
virových respiračních nákaz považováno za rizikovější vnitřní prostředí než venkovní, proto je
potřeba zaměřit tímto směrem preventivní opatření ve smyslu plošně nařízené ochrany nosu
a úst přednostně.
Efektivita používání ochrany dýchacích cest na bránění přenosu onemocnění COVID-19
vyplývají z řady zahraničních studií, které byly např. publikovány zde:
- https://www.thelancet.com/iournals/lancet/article/PIIS2213-2600(20)30352-0/fulltext
https://www.thelancet.com/action/showPdf7piNS0140-6736%2820%2931142-9
https://www.neim.Org/doi/full/10.1056/neimc2007800
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7182754/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323555/.
S účinností od 18. září 2020 od 18:00 hod. se doplňuje pravidlo zakládající výjimku pro
zákazníky provozoven stravovacích služeb ve vnitřních prostorech, že nemusí mít ochranné
prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének, v době konzumace potravin a pokrmů
včetně nápojů, a to tak, že tato výjimka platí jen když zákazník sedí u stolu. Zákazník tedy
může odložit tento ochranný prostředek jen, když sedí na židli, lavici, barové stoličce u stolu
nebo barového pultu apod. Nelze využít této výjimky např. při stání u výčepu nebo při pohybu
po provozovně. Tím dochází k omezení velmi úzkého kontaktu osob bez ochranných
prostředků dýchacích cest mimo osob u jednoho! stolu.