image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Jídelna

Jídelna je zapojena do projektu "Zdravá školní jídelna"

Škola má vlastní školní jídelnu a informace o jídelníčku a přihlášení stravy aktualizujeme ve spolupráci s portálemstrava.cz

 

Svačiny

Svačiny lze objednat přímo ve školní jídelně. Na svačinku mohou chodit o velké přestávce všichni žáci i zaměstnanci školy. Vítáni jsou i další zájemci.

Obědy

Výběr je ze dvou jídel, která lze objednat přes internet nebo přímo v jídelně.

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Aktualizace k 1.9.2023 dle vyhlášky 137/2004 Sb.,

 

Provoz školní jídelny:

 

 

Hygienické

Pracovní doba

Seznam pracovnic ŠJ:

Funkce

Zdrav. průkaz ze dne

minim.ze dne

 

Bílská Alice

Ved. jídelny

6.3.1986

21.4.1994

7,00-15,30

Kavúrová Soňa

Ved. kuchař

15.6.2017

25.2.2020

7,00-15,30

Braunová Kateřina

Kuchařka

30.8.1984

21.4.1994

7,00-15,30

Heczková Helena

Kuchařka

14.9.1986

21.4.1994

7,00-15,30

Šenová Alena

Kuchařka

2.12.2014

8.3.2016

7,00-15,30

Melnyková Liudmyla

Prac. prov.

 

 

7,00-15,30

 

-         výdej svačinek ve školní jídelně: 9,35-10,00 hodin

-         výdej obědů ve školní jídelně: 11,15 – 14,00 hodin

-        přihlašování a odhlašování obědů telefonicky nebo na jídelně do 14,00 hod na den příští, na internetu do 7,00 ráno

-         případné změny pro každý měsíc, vždy včas upřesněno písemným upozorněním v prostorách školy i školní jídelny na nástěnkách a na internetu

-         pedagogické dozory zajišťuje zástupce ředitele školy pro organizaci vyučování    

-         za jídelníčky zodpovídá vedoucí ŠJ pí. Bílská s kuchařkou pí. Kavúrovou

-         zaměstnanci ŠJ respektují oprávněné připomínky ředitele školy ohledně chodu ŠJ

-         úklid jídelny (prostory pro strávníky) zajišťují provozní zaměstnanci

-         pracovnice školní jídelny zabezpečují úklid školní kuchyně (výdejna, varna, šatna pracovnic, sklady potravin)

-         časový harmonogram činnosti prac. kuchyně /přípravy jídel a výdeje pokrmů / je dán pracovní dobou, skladbou jídelníčků, dodržování náplní práce, dodržováním HCCP, které jsou zavazující pro pracovní zařazení zaměstnanců ŠJ

-         osobní a hmotná odpovědnost každého zaměstnance ŠJ včetně vedoucí školní jídelny je povinná dle funkčního zařazení na pracovišti a konkrétní náplně práce

-         průměrné počty připravovaných jídel do 300 porcí

-         pracovnice školní jídelny se pravidelně účastní proškolování BOZP dle pokynů nadřízených pracovníků a dalšího     sebevzdělání v rámci pokynů vedoucí ŠJ

-         není přípustné setrvání cizí osoby bez zdravotního průkazu ve školní kuchyni

-         pracovnice ŠJ zabezpečují průběžně mezi prací úklid školní kuchyně a zázemí ŠJ

-         pracovnice ŠJ průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem

-         odpovědnost za odemykání, zamykání prostor a jejich kontrola – ved. strav. Bilská, kuchařka: Kavúrová

 

 

REŽIM DNE

 

 

 

HODINY

- tento provozní řád je v souladu s řádem ŠJ

- bude vždy upraven tak, aby odpovídal změnám

a směrnicím o školním stravování, včetně pokynů    hygienického dozoru

Příchod na pracoviště dle pracovní doby pracovnic ŠJ

 

Vedoucí stravování: Bílská

7,00

 

7,00

- součástí provozního řádu je sanitační řád,

   zásady stravování, řád školní jídelny,

   doplňující instrukce

Žádanka, výdejka potravin, upravení režimu dne

7,00 -  7,30

Předběžná příprava potravin ( pí.Bílská, Šenová)     

Hrubá příprava brambory,zelenina apod.

7,30 -  8,30

Čištění – mokré, suché, mechanické ( pí. Melnyková) 

Příprava základů,příloh                              

8,30 -  9,45

Úprava potravin za syrova ( podílejí se všechny pracov.) pracovnicepracovnice

 

Příprava a výdej svačinek

8,30 – 10,00

Dodržování správné výrobní a hygienické praxe
přípravná fáze dohotovení – všechny pracovnice

Vlastní vaření

9,00 –10,45

Tepelná úprava potravin (podílejí se všechny pracovnice)

Porcování, regenerace

10,45 -11,00

Dodržování správné výrobní a hygienické praxe
přípravná fáze dohotovení – všechny pracovnice

Příprava na výdej (dokončení regenerace)

11,00 -11,15

konečné práce ve varně – všechny pracovnice

Otevření výdejny – uskutečnění výdeje v rozpětí

11,15 -14,00

Skutečný výdej je ukončen dle rozvrhu ZŠ ve 14,00 hod

Úklid výdejny, jídelny, nádobí apod. Zabezpečení ŠJ, odchod zaměstnanců

14,00 -15,00

Úklid probíhá průběžně s ukončením výdeje. Zabezpečení ŠJ pí. Bílská, Šenová  

Podpis pracovnic ŠJ:

 

Soňa Kavúrová – vedoucí kuchař . . . . . . . . . . . .. . . .     Helena Heczková – kuchařka   . . . . . . . . .  . . . . .. .

Alena Šenová – kuchařka   . . . . . . . . . . . .

Liudmyla Melnyková – prac. provozu . . . . . . . . . . . .

Kateřina Braunová – kuchařka ………………………       Alice Bílská - vedoucí. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Schváleno dne: 3.5.2024                                                                                             podpis ředitele školy


 

 

SANITAČNÍ ŘÁD

 

Aktualizace k 1.9.2023 dle vyhlášky 137/2004 Sb.,

 

Podklady pro zpracování s odkazem na normativní ustanovení o dosud platných hygienických požadavcích na pracovní prostředí vyplývají požadavky na frekvenci činností zabezpečujících hygienickou úroveň zařízení společného stravování.

Dle těchto požadavků se rozlišuje:

Běžný úklid: úklidové práce prováděné i několikrát denně, soustavně dle potřeby

Velký úklid: úklidové práce prováděné jedenkrát týdně /pátek/ po skončení provozu

Sanitární úklid: nejméně 1x za dva měsíce při zastavení provozu

 

Dále se požaduje:

Bílení/malování výrobních prostor

Dle potřeby

Bílení/malování skladových prostor

Dle potřeby

Obnova nátěrů dle potřeby

 

Mytí podlah v místnostech denně používaných

1x denně a dle potřeby

Mytí dveří, otopných těles, svítidla

1x měsíčně nejméně

Vnitřní stěny chladících zařízení

1x týdně s následnou dezinfekcí

Běžný úklid pracovních ploch a nářadí

Denně, průběžně po každém použití

Stroje a strojní zařízení

Vždy po skončení práce

Pomůcky na čištění, hadry, kartáče apod.

1x týdně dezinfikovat ponořením na 1hod. do dezin.

Porcelánové, skleněné nádobí, příbory

1x týdně provést dezinfekci

Výměna ochranných oděvů

Vždy po znečištění

                                                          

Požadavky na úklid hygienického zařízení:    dveře a omyvatelné části stěn                    - 1 x týdně

podlahy, umyvadla          - 1 x denně                  nábytek, skříňky v šatnách a pod.          - 2 x měsíčně

Na WC musí být stálá a dostatečná zásoba toaletního papíru, mýdla a ručníky.

Po řádné mechanické očistě musí být prováděna na hygienických zařízení následná dezinfekce a to:

podlahy, podlahové rošty, obložení stěn na WC, nádoby na odkládání vložek                        -  1 x denně

Ostatní podlahy, podlahové rošty, obložení stěn, nátěry a vnitřní vybavení šaten a umýváren- 1 x týdně

Nejdůležitější fáze čistícího postupu:

     a) odstranění hrubých nečistot a zbytků                     c) odmaštění vhodným prostředkem

     b) oplach proudem horké vody a odmáčení                d) oplach horkou vodou

Dezinfekci provádět:

- až po řádném očištění, odmaštění, dodržovat předepsané ředění přípravků a dobu působení

- plochy přicházející do styku s poživatinami opláchnout pitnou vodou

- používat vhodné dezinfekční prostředky

- dezinsekci a deratizaci provádí zásadně odborníci ne zaměstnanci ŠJ

Termín sanitárních úklidů bude případně upraven v průběhu školního roku s využitím mimořádných

prázdnin, pololetních prázdnin, úprav ve školní jídelně ap.

Na školní jídelně jsou používány doporučené a dostupné odmašťovací prostředky s dezinfekčním účinkem. Do myčky na nádobí a konvektomaty se používá originální mycí a odmašťovací prostředek určen pro veřejné stravování.

O hygienickém stavu prováděné sanitací, dezinfekcí, deratizací je vedena evidence.

Zodpovědnost za prováděnou dezinfekci ve školní jídelně s následným zapsáním do přehledů o úklidech mají zaměstnankyně školní jídelny.

Vždy je nutno dodržovat zásady provozní a osobní hygieny.

 

Podpis pracovnic ŠJ:

 

Soňa Kavúrová – ved. kuchařka . . . . . . . . . . . . . . . Braunová Kateřina - kuchařka   . . . . . . . . .  . . . . . . .

Alena Šenová – kuchařka  . . . . . . . . .                     Melnyková Ludmila - prac. provozu . . . . . . . . . . . . . .

Helena Heczková – kuchařka  . . . . . . . . . . . . . .Alice Bílská - vedoucí. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Schváleno dne: 25.8.2023                                                                     Mgr.Zdeněk Pečenka

ředitel školy

 

 

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI SŠ, ZŠ A MŠ KRASLICE

 

Aktualizace k 1.2.2024 dle šk. zákona 561/2004 Sb 107/2005

 

Řád školní jídelny je nedílnou součástí školního řádu a zásad stravování.

 

Strávníci a jejich zákonní zástupci mají přístup k jídelníčku na internetových stránkách školy a na internetových stránkách určených k objednávání, případně k odhlašování stravy a informaci o neodebrané stravě – www.strava.cz

 

1.   Ve školní jídelně mají právo se stravovat žáci, zaměstnanci a cizí strávníci při dodržení podmínek v souladu s vnitřními předpisy školy.

2.   Výdejna je otevřena od 8,30 – 10,00/pouze svačiny/ a 11.15 – 14.00 hod. Pokrmy se vydávají po ukončení dopoledního vyučování v době od 11.15 do 14.00 hod. dle vyvěšeného rozpisu a jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.

3.    Odhlášky a přihlášky se provádějí telefonicky nejpozději do 14 hodin den předem, přes internet do 7hodin ráno na www.strava.cz. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje. Zdraví žáci se stravují v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů. V případě nepřítomnosti je nutné stravu odhlásit, neodhlášenou stravu je povinen strávník uhradit v plné výši-strava je dotována státem

4.   Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování dle níže uvedeného ceníku. Cizí strávníci hradí náklady, které jsou dány kalkulací ŠJ celkem včetně režie za oběd. Žáci ostatních škol: pokud není uzavřena smlouva s příslušnou školou nemohou uplatňovat nárok na platbu stravného jako vlastní strávník. (Režii  a náklady u těchto strávníků musí doplácet  příslušná škola) Pokud není uzavřena smlouva je možné se stravovat za plnou cenu.

5.    Pro děti a zaměstnance se obědy do vlastních nádob vydávají výjimečně v ceně finanční normy pouze v první den onemocnění. Další dny je možné si obědy zakoupit v plné ceně.

6.    Stravné se platí zásadně předem do 25. dne na nový měsíc, a to zálohově a bezhotovostně formou inkasa nebo trvalého příkazu. V případě úhrady stravného trvalým příkazem, se vyúčtování stravného provádí 1 x ročně, a to v měsíci srpnu. Obědy se vydávají na osobní čip nebo na náhradní stravenku, kterou je možno vytisknout v jídelně.(1. stravenka v měsíci zdarma, další Kč 2,00) V případě ztráty, nebo poškození čipu, je nutné zakoupit nový.

7.   Každý strávník je povinen:

a.   chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování

b.   strávník je povinen řídit se pokyny vedoucí stravování, dozorujícího pedagoga, vedoucí kuchařky

c.   zamezit plýtváním s potravinami, nepohazovat maso, ovoce, dezerty ap.ve výdejně ani v okolí školy

d.   přídavky obědů jsou nenárokové a odvislé od průběhu výdeje obědů

e.   Poškození, zničení nebo zcizení majetku školní jídelny je povinen viník uhradit.

8.             Za nevhodné chování může být strávník vyloučen ze školního stravování.

9.                  Každý strávník má právo:

a.   na kvalitní vyváženou stravu a kulturní prostředí stolování

b.   možnost výběru ze dvou jídel a využití samoobslužného salátového bufetu a výběr pití

c.    vznášet připomínky, dotazy, žádosti o výjimky projednat s ved. ŠJ v provozní době kanceláře, tj. 7,00 – 15,00 hod., případně si telefonicky dohodnout schůzku

CENÍK  STRAVNÉHO :

 

Kat

1.st

2.st

Zam.

Důch.

Dosp. cizí

1st. cizí

2st cizí

15let

15let cizí

1MŠ

Cena-Kč

31

32

22

85

91

85

86

33

87

23

26

31

 

Svačinky I. st.  Kč 27,50 

Dospělí + II st.  Kč 33,00

Svačinky Mš    Kč 9,00

                         Kč 9,00

               1MŠ  Kč 10,00

                           9,00

 

 

 vedoucí stravování Alice Bílská                                                 ředitel školy Zdeněk Pečenka

 

Zásady stravování školní jídelny při SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice

 

Aktualizace k 1.2.2024 dle vyhlášky 137/2004 Sb.,

 

 

1.         Zásady jsou zpracovány v souladu s vyhláškou MŠMT o školním stravování 48/1993 sb., ve znění pozdějších předpisů a novel.

2.      Každý pracovník má možnost stravování při dodržení vnitřního řádu školní jídelny schváleného ředitelem školy.

3.      § 6 - zaměstnanci školy mohou v průběhu pracovní doby odebrat v jídelně jedno hlavní jídlo.
Obědy do kastrůlku se pro zaměstnance vydají pouze v první den onemocnění.
Pokud by zaměstnanec školy požadoval obědy do kastrůlků i na další dny onemocnění, je povinen uhradit plnou výši stravného dle  § 7 vyhlášky č.48/1993 Sb., o školním stravování a zásad čerpání příspěvku FKSP na stravování pro daný rok.

4.      Zaměstnanec školy, který odešel do důchodu se může stravovat na škole i nadále dle pravidel zásad závodního stravování bodu 3.

5.      Pracující důchodce nemá nárok na příspěvek FKSP ani jiné výhody po dobu trvání pracovního poměru u jiného zaměstnavatele. Stravné hradí v plné výši.

6.      Podle vyhlášky č.34/1992 Sb.,o hospodářské činnosti školských zařízení se na škole mohou stravovat cizí strávníci, kteří hradí stravné v plné výši.

7.      Výše finančního normativu na nákup potravin pro dospělé strávníky je shodná s výší fin. normativu pro věkovou kategorii žáků 5. až 9. ročníku základní školy.

8.      Plná cena jedné porce jídla se určuje kalkulací nákladů na potraviny ve výši normativu, režie a z ostatních věcných    nákladů.

9.      Strávník je povinen nahlásit každou změnu, která by mohla ovlivnit výši stravného.

10.      Stravné se platí zásadně předem. Přihlašování a odhlašování obědů 24 hodin předem, dle směrnice o školním stravování a provozní doby kanceláře : od 7,00 – 15,00 hod. Během dne do 14,00 hod lze obědy odhlásit  telefonicky. Možnost odhlašování a přihlašování stravy po internetu do 7,00hodin ráno. V případě nepřítomnosti je nutné stravu odhlásit, jinak je povinen strávník uhradit stravné v plné výši-strava je dotována státem.

11.      Denní limit úspor nebo překročení stravovací normy potravin je stanoven na 10.000,-Kč

CENÍK :

 

Kat

1.st

2.st

Zam.

Důch.

Dosp. cizí

1st. cizí

2st cizí

15let

15let cizí

1MŠ

Cena-Kč

31

32

22

85

91

85

86

33

87

23

26

31

 

Svačinky I. st.  Kč 27,50 

Dospělí + II st.  Kč 33,00

Svačinky Mš    Kč 9,00

                         Kč 9,00

               1MŠ  Kč 10,00

                           9,00

 

 

V případě změny v těchto zásadách bude vypracován dodatek, se kterým budou všichni

zaměstnanci školy seznámeni.

 

 

Alice Bílská                                                                                         Zdeněk Pečenka    

vedoucí stravování                                                                               ředitel školy