image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Jídelna

Jídelna je zapojena do projektu "Zdravá školní jídelna"

Škola má vlastní školní jídelnu a informace o jídelníčku a přihlášení stravy aktualizujeme ve spolupráci s portálemstrava.cz

 

Svačiny

Svačiny lze objednat přímo ve školní jídelně. Na svačinku mohou chodit o velké přestávce všichni žáci i zaměstnanci školy. Vítáni jsou i další zájemci.

Obědy

Výběr je ze dvou jídel, která lze objednat přes internet nebo přímo v jídelně.

 

Vnitřní řád školní jídelny

Aktualizace k 1.9.2022 dle šk.zákona 561/2004 Sb 107/2005

Řád školní jídelny je nedílnou součástí školního řádu a zásad stravování.

Strávníci a jejich zákonní zástupci mají přístup k jídelníčku na internetových stránkách školy a na internetových stránkách určených k objednávání, případně k odhlašování stravy a informaci o neodebrané stravě – www.strava.cz

Strávníci a jejich zákonní zástupci jsou povinni odhlašovat stravu dle bodu 3, zároveň jsou povinni včas uhradit částku za stravné dle bodu 6.

1. Ve školní jídelně mají právo se stravovat žáci, zaměstnanci  a cizí strávníci při dodržení podmínek v souladu s vnitřními předpisy školy.

2. Výdejna je otevřena od 8:30 – 10:00 (pouze svačiny) a od 11:15 – 14:00 (výdej obědů).

 

Pokrmy se vydávají v době od 11.15 do 14.00 hod. dle vyvěšeného rozpisu a jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.

3. Odhlášky a přihlášky se provádějí nejpozději den předem do 14 hodin, nebo přes internet do 7 hodin ráno na www.strava.cz. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje. Zdraví žáci se stravují v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů. V případě nepřítomnosti je nutné stravu odhlásit, neodhlášenou stravu je povinen strávník uhradit v plné výši - strava je dotována státem.

4. Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování 1. - 2. stupně základních škol.

Poplatek za oběd žáků základní školy Kraslice, Havlíčkova 1717:

1. - 4. třída je 31,00 Kč oběd a 25,60 Kč svačina
5. - 9. třída je 32,00 Kč oběd a 31,00 Kč svačina
Cizí strávníci hradí náklady, které jsou dány kalkulací ŠJ celkem včetně režie za oběd: 80,00 Kč
Žáci ostatních škol: pokud není uzavřena smlouva s příslušnou školou, nemohou uplatňovat nárok na platbu stravného jako vlastní strávník. Režie a náklady u těchto strávníků musí doplácet příslušná škola. Pokud není uzavřena smlouva, je možné se stravovat za plnou cenu.

  1. Pro děti a zaměstnance se obědy do kastrůlku vydávají výjimečně v ceně finanční normy pouze v první den onemocnění. Další dny je možné si obědy zakoupit v plné ceně.                                                                                                                     
  1. Stravné se platí zásadně předem do 20. dne na nový měsíc, a to zálohově a bezhotovostně formou inkasa, nebo trvalého příkazu. V případě úhrady stravného trvalým příkazem, se vyúčtování stravného provádí 1 x ročně, a to v měsíci srpnu.                                                                                                                                                          Obědy se vydávají na osobní čip, nebo na náhradní stravenku, kterou je možno vytisknout v jídelně (1 stravenka v měsíci zdarma, další 2,00 Kč/ks. V případě ztráty, nebo poškození čipu, je nutné zakoupit nový v kanceláři školy.

 

  1. Každý strávník je povinen:

      * chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování

      * strávník je povinen řídit se pokyny vedoucí stravování, dozorujícího pedagoga, vedoucí kuchařky

      * umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně včasného odchodu z jídelny  

      * odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu

      * zamezit plýtváním s potravinami, nepohazovat maso, ovoce, dezerty apod. ve výdejně ani v okolí školy

      * přídavky obědů jsou nenárokové a odvislé od průběhu výdeje obědů

Poškození, zničení nebo zcizení majetku školní jídelny musí být plně uhrazeno.

Za nevhodné chování může být strávník vyloučen ze školního stravování.

 

  1. Každý strávník má právo:

      * na kvalitní vyváženou stravu a kulturní prostředí stolování

      * možnost výběru jídla, využití samoobslužného salátového bufetu a výběr nápojů dle denní nabídky

      * vznášet oprávněné připomínky, dotazy, výjimky projednat s vedoucí ŠJ v provozní době kanceláře 7:00 – 15:00 hod.

         případně si telefonicky dohodnout schůzku

Práva zákonných zástupců žáků:

Zákonní zástupci mají právo na informace o složení stravy a nabídce zveřejněné na www.strava.cz. Dále mají právo na informace o vyzvednuté stravě svých dětí. Mohou žádat dietní úpravu stravy pro své děti ze zdravotních důvodů. Dále mají právo vyzvednout objednanou stravu svého dítěte v den, kdy onemocnělo.

Povinnosti zákonných zástupců:

Zákonní zástupci mají povinnost uhradit včas dle pokynů vedoucí školní jídelny objednanou stravu. Včas informovat vedoucí jídelny o změně zdravotního stavu svého dítěte, která by měla vliv na stravování dítěte.

Práva žáků:

Žáci mají právo si vyzvednout objednanou stravu dle výběru včetně salátů a nápojů. Žáci mají právo si objednat vybrané jídlo dle jídelníčku na terminálu v jídelně nebo na www.strava.cz

Povinnosti žáků:

Žáci mají povinnost se v jídelně chovat slušně a dodržovat pravidla stolování. Žáci jsou povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců školní kuchyně a pedagogického dohledu.

 

vedoucí stravování Alice Bílská                                                                         ředitel školy Zdeněk Pečenka

  

Ceny stravného

Ceny stravného od 1. 9. 2022 

Kategorie

Cena oběda

Cena přesnídávky

dopoledne

Cena svačiny

odpoledne

1. - 4. třída

31 Kč

25,60 Kč

 

5. - 9. třída

32 Kč

31 Kč

 

Žáci jiných škol 1. - 4. tř.

75,50 Kč

 

 

Žáci jiných škol 5. - 9. tř.

76,50 Kč

   

Zaměstnanci školy

16 Kč

31 Kč

 

Zaměstnanci MD,PN,D

64 Kč

   

Cizí strávníci

91 Kč

 

 

Mateřská škola do 6 let

26 Kč

9 Kč

9 Kč

Mateřská škola nad 6 let

31 Kč

10 Kč

9 Kč

Střední škola

23 Kč